BatticaloaEducationJaffnaKilinochiLife StyleMothurSri LankaTrincoVideo

அரச போட்டி பரீட்சைகளுக்கு முகம் கொள்ள இருக்கும் போட்டியாளர்களுக்கு தேவையான பரீட்சை

மாணவர்கள் தமது கல்வியில் முன்னோக்கி செல்வதற்கு தேவையான ஆக்கபூர்வமான கல்வியினை வழங்கலும்¸ அரச போட்டி பரீட்சைகளுக்கு முகம் கொள்ள இருக்கும் போட்டியாளர்களுக்கு தேவையான பரீட்சை நுட்பங்களை வழங்குவதன் மூலம் பரீட்சையில் வெற்றி பெறுவதற்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்கலும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button